Wybory nowych władz Chodzieskiego Towarzystwa Rowerowego - 4.03.2015 r.
A A A
Statut Chtr

STATUT

CHODZIESKIEGO TOWARZYSTWA ROWEROWEGO

Rozdział I

 Nazwa, charakter, teren działalności i siedziba Towarzystwa

§ 1 Chodzieskie Towarzystwo Rowerowe, zwane dalej Towarzystwem, jest organizacją społeczną, zajmującą się propagowaniem i organizowaniem kultury fizycznej, sportu, a w szczególności kolarstwa.

§ 2 Siedziba Towarzystwa  mieści się w   Chodzieży, ul. Paderewskiego 2,  64-800  Chodzież, powiat chodzieski, województwo wielkopolskie.

§ 3 Towarzystwo posiada osobowość prawną.

§ 4 Znakiem graficznym Towarzystwa jest logo stanowiące załącznik do Statutu.

 
Rozdział II  

Cel i środki działania Towarzystwa 

§ 5

Celem Towarzystwa jest propagowanie, organizowanie kultury fizycznej i sportu oraz stworzenie społeczeństwu miasta i powiatu chodzieskiego oraz młodzieży szkolnej odpowiednich warunków do uprawiania sportu i rekreacji, a w szczególności kolarstwa.

 

§ 6

Dla osiągnięcia powyższego celu Towarzystwo:

 

1. Organizuje zawody i imprezy sportowe, a także bierze udział w zawodach i imprezach organizowanych przez powołane do tego organizacje.

2. Propaguje wśród społeczeństwa wychowanie fizyczne i sport, a w szczególności kolarstwo  oraz prowadzi prace wychowawczą wśród swoich członków.

3. Organizuje szkolenie sportowe w postaci treningów ,kursów i innych zajęć.

 

4. Wydaje materiały szkoleniowe, biuletyny informacyjne oraz inne materiały propagandowe i informacyjne.

 

5. Współdziała  z zakładami i władzami Miasta i Powiatu Chodzież oraz organizacjami społecznymi i zawodowymi na terenie Miasta i Powiatu Chodzież.

 

6. Zajmuje się przygotowaniem oraz organizacją infrastruktury niezbędnej dla realizacji celów statutowych.

 

 

Rozdział III

 

Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki.

 

§ 7

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 

1. członków honorowych

2. członków wspierających

3. członków rzeczywistych

4. uczestników

 

§ 8

1.  Tytuł honorowego członka Towarzystwa nadawany jest przez Walne Zgromadzenie osobom posiadającym szczególne zasługi w pracy dla dobra Towarzystwa.

 

2.  Z wnioskiem o nadanie tytułu honorowego członka Towarzystwa występuje Zarząd Towarzystwa.

 

3.  Członek honorowy zwolniony jest z opłat członkowskich

 

4.  Członkowie honorowi  nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego.

 

 

§ 9

1.  Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna (organizacja społeczna, zakład pracy, instytucje itp.)  która zadeklarowała na rzecz Towarzystwa pomoc finansową lub rzeczową.

 

2.  Członkowie wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego.

 

§ 10

 Członkiem rzeczywistym może być każdy pełnoletni obywatel o ile:

1. Wniesie do Zarządu Towarzystwa pisemną deklarację

2. Opłaci obowiązujące składki ustalone przez Walne Zgromadzenie.

3.  Zostanie przyjęty przez Zarząd Towarzystwa w poczet członków Towarzystwa na podstawie regulaminu.

§ 11

Członkiem uczestnikiem może być osoba niepełnoletnia o ile otrzyma pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.

Uczestnicy nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego.

 

§ 12

Do obowiązków członków Towarzystwa należy:

 

1.  Branie czynnego udziału w pracach Towarzystwa stosownie do postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał i decyzji Towarzystwa i jego władz.

 

2.  Regularne opłacanie składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.

 

3. Chronienie własności Towarzystwa jako dobra wspólnego wszystkich jego członków i walczenie z przejawami marnotrawstwa.

4.  Propagowanie wychowania fizycznego i sportu oraz pozyskiwanie nowych członków Towarzystwa.

 

§ 13

1. Składka członkowska płatna jest corocznie do końca roku kalendarzowego.

 

2. Uczestnicy opłacają składkę członkowską w wysokości 50 % składki ustalonej dla członków rzeczywistych.

 

3. Nie opłacenie zaległych składek w terminie sześciu miesięcy od upływu terminu płatności powoduje automatyczne wykluczenie członka z Towarzystwa.

 

§ 14

Członek Towarzystwa ma prawo:

 

1.  Uczestniczyć w zebraniach Towarzystwa oraz wybierać i być wybieranym do wszystkich władz Towarzystwa.

2.  Poddawać ocenie działalność Towarzystwa i jego władze, a także wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Towarzystwa.

3.  Korzystać ze wszystkich urządzeń sportowych i sprzętu będących własnością Towarzystwa oraz innych udogodnień jakie stwarza Towarzystwo swym członkom na zasadach określonych przez Zarząd Towarzystwa.

 

§ 15

Członkostwo Towarzystwa ustaje na skutek:

1. Śmierci.

2. Wystąpienia z Towarzystwa zgłoszonego na piśmie.

3. Wykluczenia z Towarzystwa decyzją Zarządu, które może nastąpić w przypadku działania na szkodę Towarzystwa, popełnienia czynów niegodnych członka Towarzystwa, nie przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i przepisów, nie opłacenia składek członkowskich przez okres sześciu miesięcy.

4. Wykluczeni z Towarzystwa mają prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia.

 

 

§ 16

Członkowi Towarzystwa za wzorowe wykonywanie swych obowiązków oraz aktywny udział w działalności Towarzystwa mogą być wyróżnieni pochwałą na piśmie, dyplomem lub nagrodą rzeczową itp.

§ 17

1.  Za uchybienia oraz nie przestrzeganie statutu, regulaminów, uchwał i decyzji Towarzystwa, jego władz, mogą być nakładane na członków następujące kary: upomnienia ustne lub na piśmie, ostrzeżenie, nagana, czasowe pozbawienie praw członkowskich  (zawieszenie) lub wykluczenie.

 

2.  Postępowanie dyscyplinarne przeciwko członkom Towarzystwa wszczyna Zarząd Towarzystwa, a przeciwko członkom władz Towarzystwa - Walne Zgromadzenie.

 

3.  Kary, ostrzeżenia i nagany, karę pozbawienia praw członka  przez skreślenie lub wykluczenie podejmuje Zarząd Towarzystwa.

 

Rozdział IV

 

Władze Towarzystwa.

 

§ 18

Władzami Towarzystwa są:

 

1. Walne Zgromadzenie członków.

2. Zarząd Towarzystwa

3. Komisja Rewizyjna

 

§ 19

Kadencja władz Towarzystwa trwa dwa lata.

 

§ 20

1. Walne zgromadzenie zbiera się przynajmniej raz do roku i jest prawomocne przy obecności w pierwszym terminie 2/3 członków Towarzystwa, a w drugim terminie przynajmniej 1/2 członków.

 

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest z inicjatywy Zarządu Towarzystwa, na każde pisemne uzasadnione żądanie komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 członków Towarzystwa.

 

3. Zarząd Towarzystwa obowiązany jest na żądanie Komisji Rewizyjnej lub członków Towarzystwa zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu 21 dni od daty wniesienia wniosku. O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia zawiadamia Zarząd co najmniej 10 dni przed zebraniem.

 

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatruje tylko te sprawy, dla których zostało zwołane.

 

 

§ 21

Walne Zgromadzenie Towarzystwa:

 

1. Dokonuje wyboru władz Towarzystwa.

2. Uchwala plany pracy, budżet i zalecenia dla władz Towarzystwa.

3. Rozpatruje i ocenia działalność Towarzystwa i jego władz oraz udziela absolutorium ustępującym władzom.

4. Uchwala zmiany w Statucie Towarzystwa.

5. Decyduje o likwidacji Towarzystwa.

6. Nadaje tytuł honorowego członka Towarzystwa.

7. Ustala wysokość składek członkowskich.

8. Podejmuje decyzje we wszystkich innych sprawach, które wniesione zostały przez władze Towarzystwa i jego członków.

§ 22

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.

 

§ 23

1. Zarząd Towarzystwa składa się z trzech do pięciu osób wybranych na dwa lata w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie członków.

 

2. Zarząd wybiera ze swego grona:

 

·         Prezesa towarzystwa,

·         skarbnika,

·         sekretarza

 

3. Zarząd Towarzystwa zbiera się przynajmniej raz na 3 miesiące

4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

 

§ 24

Zarząd Towarzystwa:

 

1.             Zbiera się pod przewodnictwem Prezesa.

 

2.             Dysponuje majątkiem Towarzystwa zgodnie z ustalonym budżetem.

 

3.             Do wydatkowania sum pieniężnych bądź zaciągania zobowiązań w imieniu Towarzystwa, a także do podpisywania wszelkiego rodzaju dokumentów dotyczących spraw finansowych upoważnieni są: prezes, sekretarz i skarbnik.

 

4.             Operacje bankowe dokonuje w oparciu o wybrany podpis; Prezesa,  Sekretarza łącznie z podpisem Skarbnika.

 

5.             Ustala okresowe plany działalności oraz preliminarze budżetowe w oparciu o uchwały Walnego Zgromadzenia.

 

6.             Składa sprawozdanie z działalności Zarządu przed Walnym Zgromadzeniem.

 

7.             Zarządza majątkiem i funduszami Towarzystwa.

 

8.             Ustala regulaminy i wszelkie niezbędne przepisy dotyczące działalności Towarzystwa.

 

9.             Podejmują decyzje w sprawach nabywania i zbywania nieruchomości i ruchomości.

 

10.         Podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia Towarzystwa do federacji związków bądź innych stowarzyszeń.

 

11.         Nadzoruje i dokonuje okresowej oceny pracy i działalności członków Zarządu: w razie zupełnego braku aktywności, nieobecności na kolejnych posiedzeniach itp. Zarząd Towarzystwa może uznać, że członek Zarządu zrezygnował z jego członkostwa.

 

12.         Zarząd Towarzystwa ma prawo dokonać kooptacji nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili lub zostali wykluczeni, jednak w liczbie nie większej niż 1/3 pierwotne wybranego składu.  

 

§ 25

Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób tj. przewodniczącego, zastępcy i członka i wybierana jest przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na okres dwóch lat.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wybierany jest z pośród członków komisji Rewizyjnej.

 

§ 26

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1.        Kontrolowanie całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej.

 

2.        Składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu o działalności Towarzystwa i Zarządu Towarzystwa, a także stawiania wniosków o udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 

3.        Kontrolowanie opłacania składek członkowskich.

 

4.        Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu Towarzystwa z głosem doradczym.

 

Rozdział V

 

Majątek Towarzystwa

 

§ 27

Majątek Towarzystwa stanowią środki finansowe, nieruchomości ruchomości oraz wierzytelności.

§ 28

Przychody Towarzystwa składają się ze składek członkowskich, wpływów uzyskanych drogą organizacji zawodów i imprez sportowych, z dotacji i darowizn oraz odsetek uzyskanych z tytułu prowadzenia rachunku bankowego i lokat. Uzyskane dochody przeznaczone są na cele statutowe oraz rozwój infrastruktury związanej z działalnością Towarzystwa.

Rozdział VI

 

Likwidacja Towarzystwa

 

§ 29

Likwidacja Towarzystwa może nastąpić:

 

1.        Na mocy uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.

 

2.        Na podstawie zarządzenia władz nadzorujących działalność Towarzystwa.

 

 

§ 30

1.        Z wnioskami o likwidację Towarzystwa mogą występować członkowie Towarzystwa, władze Towarzystwa lub władze nadrzędna.

 

2.        Walne Zgromadzenie określa tryb likwidacji i decyduje o majątku Towarzystwa. Decyzja o przeznaczeniu majątku Towarzystwa wymaga zatwierdzeni przez władze rejestracyjną.

 

 

Rozdział VII

 

Postanowienia końcowe

 

§ 31

1.        Towarzystwo może być członkiem związków sportowych. O przystąpieniu do związku sportowego decyduje Zarząd Towarzystwa.

 

2.        Towarzystwo z racji swej przynależności do związków sportowych podporządkowuje się ich przepisom, uchwałom, decyzjom.

 

§ 32

Towarzystwo może być także członkiem innego stowarzyszenia sportowego.

O przystąpieniu do stowarzyszenia sportowego decyduje Zarząd.

 

§ 33

Prawo interpretacji niniejszego Statutu i wewnętrznych przepisów Towarzystwa posiada Walne Zgromadzenie i Zarząd Towarzystwa.

 

 

© Copyright by Chodzieskie Towarzystwo Rowerowe 2009Kontakt:
Roman Kołodziejczyk
tel.: (+48) 608 082 014
fax: (+48) 67 282 72 32
e-mail:
kontakt@ctr.chodziez.pl
Start|O nas|Historia klubu|Nasze starty|Kalendarz|Kontakt
design   made by